general terms and conditions
Fitness & wellness Dolní Chabry
---
Cvičení v našem centru DreamFit Chabry je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla a ustanovení:
1. Zaplacením členství/vstupného do posilovny, cvičebních sálů, wellness a přilehlých prostor návštěvník stvrzuje, že byl seznámen s tímto řádem, porozuměl jeho znění, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.
2. Návštěvník je povinen řídit se provozním řádem centra, dodržovat provozní dobu a řídit se pokyny zaměstnanců.
3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na svou vlastní zodpovědnost. Návštěvník dále bere na vědomí, že zaměstnanci centra nemají zdravotnické vzdělání. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se fyzické dovednosti nebo schopnosti k provádění fyzických úkonů by se měl člen před zahájením jakýchkoliv cviků poradit s nezávislým lékařem.
4. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba plně přebírá zodpovědnost za bezpečí cvičence mladšího 15ti let, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
5. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí otevřené posilovny nebezpečné, a tudíž zcela nevhodné. Přivede-li však návštěvník centra takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
6. Návštěvník nemůže využívat žádnou část objektu centra, pokud je v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek, ve špinavém či nevhodném oblečení a dále pokud je návštěvník ve stavu infekce, nakažlivé choroby nebo má jiné potíže, které mohou mít vliv na jiné osoby v objektu centra. V těchto případech je obsluha oprávněna kdykoliv vyzvat tyto osoby k opuštění centra. Pokud tak neučiní, mohou být z centra bez náhrady vyvedeny.
7. V odůvodněných případech může vedení centra podmínit souhlas se vstupem dodáním lékařské zprávy potvrzující fyzickou kondici dané osoby, nebo odevzdáním čestného prohlášení člena.
8. Návštěvníkům je zakázáno nevhodným způsobem používat předměty, přístroje nebo zařízení v objektu centra. Návštěvník odpovídá v plné výši za jakoukoliv škodu, kterou způsobí centru poškozením majetku nebo jakkoliv jinak.
9. Návštěvník je povinen ujistit se, že používá přístroje, nebo vybavení centra vhodným způsobem. Vždy šetrně a pouze k účelům, pro které jsou vyrobeny. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se vhodného způsobu používání vybavení má návštěvník povinnost poradit se s některým ze zaměstnanců centra před použitím zařízení. V případě, že návštěvník používá přístroje, nebo vybavení centra i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z centra vykázán.
10. Některé plochy v objektu centra nejsou pod dozorem a centrum nenese odpovědnost za jakékoliv škody a úrazy při jejich využívání s výjimkou těch, které byly způsobeny zaměstnanci centra, nebo v důsledku nedbalosti ze strany centra.
11. Centrum a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty a krádeže věcí, nebo předmětů přinesených do prostor centra (to se týká také automobilů a jejich obsahu); odpovědnost za úmrtí, úrazy, nebo nemoci vzniklé v souvislosti s využíváním služeb centra (včetně úrazů způsobených používáním přístrojů, nebo vybavením centra) s výjimkou těch, které byly způsobeny zaviněnou činností zaměstnanců centra.
Připomínáme dále, že uzamykatelné skříňky nejsou určeny k ukládání cenností (šperky, hodinky, peníze apod.).
12. Před vstupem do prostor posilovny, cvičebních sálů a přilehlých prostor je každý návštěvník povinen se vyzout a ihned nazout čistou obuv určenou do vnitřních prostor.
13. U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, členská karta) a bude mu založen konzumní účet. Po ukončení cvičení návštěvník zaplatí účet a obsluha mu vrátí členskou kartu (byla-li užita).
14. Návštěvníci jsou povinni respektovat příkazy obsluhy a trenéra. Pokud neuposlechnou, mohou být z centra ihned vykázáni.
15. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy plnou sportovní obuv. V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z centra vykázán. Každý návštěvník musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit/zaplatit u obsluhy. Pokud by jakákoliv část holé pokožky (vyjma rukou) měla mít kontakt s jakoukoliv částí posilovacích strojů, je návštěvník povinen tomu zamezit podložením ručníku.
16. Návštěvník je povinen nerušit ostatní při tréninku, být slušný a být ohleduplný vůči ostatním osobám nacházejícím se v centru.
17. Použité nářadí a náčiní je každý návštěvník povinen uklidit na místo k tomu určené. Kotouče vždy patří na stojany.
18. Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené. Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru.
19. Návštěvník nesmí provozovat v centru žádnou trenérskou činnost, a to ani v případě, že vlastní trenérské oprávnění. Trenérskou činnost v centru smějí provádět pouze osobní trenéři, kteří jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu se společností nebo získali výslovné povolení provádět takovou činnost od vedení centra.
20. Návštěvník smí využívat pouze trenérských služeb poskytovaných trenéry společnosti a trenéry, kteří získali od vedení centra výslovné povolení k výkonu trenérské činnosti v objektu centra.
21. Po ukončení cvičení předá návštěvník klíč od skříňky obsluze a zkontroluje, zda v prostoru celém centru nic nezapomněl (za věci zapomenuté v centru nenese provozovatel centra žádnou odpovědnost).
22. Návštěvník je povinen ukončit cvičení s dostatečným předstihem 15 minut před uzavřením centra. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
23. V odůvodněných případech má centrum právo k uzavření prostoru objektu centra, například za účelem provedení údržby, oprav nebo úklidu.
24. Otevírací doba se může změnit, o čemž centrum informuje členy v rámci možností nejméně s týdenním předstihem. Informování proběhne formou vyvěšení informace na nástěnce v prostorách recepce centra.
25. Centrum je oprávněno k fotografování prostor svých objektů pro reklamní a propagační účely, a to včetně neúmyslného zachycení přítomných návštěvníků, na což musí návštěvníka v každém případě upozornit.
26. Pokud kterékoliv ustanovení tohoto návštěvního řádu bude prohlášeno za neplatné, bude takové ustanovení odstraněno, což však nebude mít vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení řádu.
27. Do wellness nemají přístup osoby trpící kožními, nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, děti do 15ti let pouze v doprovodu rodičů či osoby starší 18ti let.
28. Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a převzít čip či kartu, což ho opravňuje ke vstupu, za ztrátu čipu zodpovídá návštěvník pod sankcí 100Kč.
29. Při překročení časového limitu je návštěvník povinen uhradit doplatek vstupného dle platného ceníku.
30. Vstup do wellness je povolen osobám čistým a řádně osprchovaným.
31. Do wellness je zakázán vstup v oblečení a obuvi.
32. Ve wellness je zakázáno používání skleněných nádob a ostrých předmětů, které mohou ohrozit bezpečnost návštěvníků.
33. Dále je zakázána manipulace se saunami, vířivou vanou bez přítomnosti obsluhy.
34. Návštěvník nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat či znečišťovat prostory wellness.
35. Přítomnost zvířat je v centru zakázána.
36. Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat pravidla provozního řádu, zásady slušného chování a dbát pokyny zaměstnanců centra budou z centra bez náhrady vstupného vykázáni.
37. V případě ztráty, poškození či zneužití klíčku od skříňky centra je návštěvník povinen uhradit částku 400 Kč jako náklady za výměnu zámku.
38. V celé budově centra vč. terasy platí přísný zákaz kouření.
Dále tímto klient zmocňuje Fitness Chabry s.r.o. k evidování jeho osobních dat za účelem účetní, daňové a provozní evidence (zákon o ochraně osobních dat č. 101/2000 Sb.) Ochrana zaručena.
A dává souhlas se zasíláním obchodních sdělení.